ელექტრონული აპოსტილი საქართველოში EAPPOSTILE IN GEORGIA

E-apostille in Georgia

http://www.sda.gov.ge/?page_id=5929

E-Apostle-დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების და ლეგალიზაციის საერთაშორისო სტანდარტის, ელექტრონული დოკუმენტის შექმნა; პროექტის შესრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება დოკუმენტების დამოწმება ელექტრონული ხელმოწერით და ელექტრონული სტიკერით. (ელექტრონულ დოკუმენტის და ელექტრონულად სტიკერის რეალიზება).

პროეტის მიზანი:

აპოსტილით დამოწმებული და  ლეგალიზებული დოკუმენტის ელექტრონული ვერსიის შექმნა საეთაშორისო აპოსტილის და ლეგალიზაციის კონვენციის  წესების თანახმად.

პროექტის შედეგი:

საქართველოში  აპოსტილით დამოწმებული  ელექტრონული დოკუმენტი აღიარებული იქნება ჰააგის აპოსტილის კონვენციის წევრი ქვეყნების  მიერ, რაც საშუალებას მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს ელექტრონულად გადააგზავნონ აპოსტილით დამოწმებული დოკუმენტები  მიღებ ქვეყანაში და გამგზავრებამდე  დააზუსტონ დოკუმენტის შესაბამისობა მიმღები მხარის მოთხოვნებთან.

აღნიშნული საკითხი, სააგენტოს საიდენტიფიკაციო სერვისების განვითარების თვალსაზრისით, შესაბამისობაშია და დამოკიდებულია  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული დოკუმენტის – „ღია მმართველობის პარტნიორობის  საქართველოს 2014 – 2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ვალდებულება 8 – ციფრული ხელმოწერა და ონლაინ ავთენტიფიკაცია“ – თან. რომლის განხორციელების ვადაა 2014 – 2015 წლები.

ვალდებულების შესრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება დოკუმენტების დამოწმება ელექტრონული ხელმოწერით და ელექტრონული სტიკერით. (ელექტრონულ დოკუმენტის და ელექტრონულად სტიკერის რეალიზება).

პროექტი შესაბამისობაში ჰააგის კონვენციის 2014 წლის კონფერენციის რეკომენდაციებთან (9th International Forum on the e-APP (9 and 10 October 2014 Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS), რომლის მონაწილეებმა  აღნიშნეს, რომ (ბეჭდური და ელექტორნული) აპოსტილების დიზაინი და სქემა უნდა შეესაბამებოდეს კონვენციაზე თანდართულ მოდელს. ოფიციალური დოკუმენტების ცირკულირების გაადვილებისათვის მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს ამ მოდელთან რაც შეიძლება მეტად შესაბამისობის უზრუნველყოფის აუცილებლობას და სამ და ორენოვანი აპოსტილის სერტიფიკატების გაცემის მნიშვნელობას.

 დაგეგმილი აქტივობები:

 ფაზა 1 –  12.2015

 e-Apostilles (As a electronic document) Design – ელექტრონული დოკუმენტის დიზაინი კონვენციის შეთანხმების მიხედვით;

ფაზა 2 –  12.2016

 1. e-Apostilles Solution (Legal, technical, Operational) – ელექტრონული დოკუმენტის შექმნის გარემოს შექმნა – ტექნიკური, საკანომდებლო, საოპერაციო;
 2. e-Apostilles Implementation’ – გადაწყვეტილების დანერგვა;
 3. e-Apostilles Recognition. – ელექტრონული დოკუმენტის აღიარება ჰააგის წევრი ქვეყნების მიერ;

 ( #557 2014 წლის 18 სექტემბერი)

http://hcchasiapacificweek.org/e-app_forum_provisionalprogram.php

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=6138&dtid=49

http://www.hcch.net/upload/eapp_forum9_cr_en.pdf

http://www.hcch.net/upload/eapp_forum9_cr_en.pdf

 

დამატებითი ინფორმაცია წყაროების მითითებით:

 Goal and Opportunity

 ccording 9th International Forum on the e-APP (9 and 10 October 2014 Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS

180 Competent Authorities from 22 Contracting States (Including Georgia) have already implemented one or both components of the e-APP.

Participants congratulated Georgia that are progressing with the implementation of one or both components of the e-APP, such as the Implementation in production of an eRegister and the planning of issuance of e-Apostilles.

Conference Participants noted the increase in the number of electronic public documents issued around the globe and that e-Apostilles offer the only solution for apostillising electronic public documents.

Taking in consideration mentioned above facts Georgia (in face of Country local authority Public, services Development Agency, Ministry of Justice of Georgia) should perform following tasks to reach their goals in this field (and in the Identification Services / Organizational developments as a whole):

 1. e-Apostilles (As a electronic document) Design;
 2. e-Apostilles Solution (Legal, technical, Operational);
 3. e-Apostilles Implementation’
 4. e-Apostilles Recognition.

Current Status:

To support this process following projects was finished:

CA – Certificate Authority  Centre;

 • Issuing eID – Digital Electronic Identification Card;
 • eID Contains – Authentication And Signing Digital certificates accessible by PIN;
 • Promoting eID awareness and usage benefits – Continued process;
 • Developing eID based Remote Services –  my.gov.ge – Citizens portal where Georgian citizens can  Request and receive Remotely developed by Government  Services – Authentication and document signing is performed by digital certificates stored in the eID card and verified by Certificate Authority (CA);

Conclusion:

 So taking in consideration e-app community best practices (New Zealand, Spain, and Great Britany) is very important to avoid mistakes, analyze lessons learned, involve persons and  tools available in the field and develop adequate to country e-APP services. Especially from  The e-Apostile Pilot Programm of the HCCH and NNA.

[1] http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=6138&dtid=49

[2] http://www.hcch.net/upload/eapp_forum9_cr_en.pdf

[3] http://www.hcch.net/upload/e-app2014_fo_pres_gl.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s