პუბლიკაციების თემატური ჩამონათვალი / Site Map

ბიზნეს იდეიდან ბიზნეს მოდელამდე (From Business Idea to Business Model)

From Business Idea to Business Model – Complete Course Syllabus

 1. BMC#1.1 ბიზნეს იდეიდან ბიზნეს მოდელამდე (From Business Idea to Business Model) – https://wp.me/p7YQx2-Dk
 2. BMC#1.2 ბიზნესის მომხმარებლები (Customer Segments) – https://wp.me/p7YQx2-F7
 3. BMC#1.3 ბიზნესის მომხმარებლის პროფილი (Customer Avatar) – https://wp.me/p7YQx2-HM
 4. BMC#2.1 ღირებულება მომხმარებლისთვის (Value Proposition) https://wp.me/p7YQx2-Gz
 5. BMC#2.2 საზრიანობა ინოვაციები და მეწარმე (Creativity and Entrepreneurs) https://wp.me/p7YQx2-Si
 6. BMC#2.3 იდეების გენერირება (Ideation) https://wp.me/p7YQx2-TR
 7. BMC#3.1 მომხმარებელს და ღირებულებას შორის კავშირები (Channels) https://wp.me/p7YQx2-J7
 8. BMC#4.1 ბიზნესის მომხმარებელთან ურთიერთობა (Customer Relationship) https://wp.me/p7YQx2-KW
 9. BMC#5.1 ბიზნესის შემოსავლის წყაროები (Revenue Streams) https://wp.me/p7YQx2-MZ
 10. BMC#6.1 ბიზნესის ოპერირების რესურსები (Key Resources https://wp.me/p7YQx2-NZ
 11. BMC#7.1 ბიზნესის აქტივობები (Key Activities) https://wp.me/p7YQx2-P0
 12. BMC#8.1 ბიზნესის პარტნიორები (Key Partners) https://wp.me/p7YQx2-Pk
 13. BMC#9.1 ბიზნესის ხარჯები (Cost Structure) https://wp.me/p7YQx2-Ps

შემოქმედებითი აზროვნება /(Design Thinking, Ideation, and Innovations)

 1. DT#1.2 შემოქმედებითი აზროვნების პროცესი (Design Thinking Process) https://wp.me/p7YQx2-YB
 2. DT#1.3 შემოქმედებითი აზროვნება და ინოვაციები (Design Thinking and Innovations) https://wp.me/p7YQx2-XV
 3. DT#1.1 შემოქმედებითი აზროვნება (Design Thinking) https://wp.me/p7YQx2-Vx
 4. DT#1.4 ინოვაციები კორპორაციებისა და სტარტაპებისთვის https://wp.me/p7YQx2-Ti

ინოვაციების მართვა / Innovations Management 

 1. IM# 1.1 ინოვაციები და ინოვაციების მართვის კონცეფცია https://wp.me/p7YQx2-13
 2. IM# 1.2 პროდუქტების, სერვისების და პროცესების ინოვაცია https://wp.me/p7YQx2-1y
 3. IM# 1.3 ინკრემენტული და რადიკალური ინოვაციები https://wp.me/p7YQx2-1R
 4. IM# 1.4 არქიტექტურული და მოდულური ინოვაციები https://wp.me/p7YQx2-1T
 5. IM# 1.5 Disruptive Innovations: Good Things…with a Challenge https://wp.me/p7YQx2-db
 6. IM# 2.1 ინოვაციურობის გასაღები (Innovation ToolBox) – https://wp.me/p7YQx2-7o

პროგრამული პროდუქტების ინჟინერია (Software Engineering)

 1. SE#1.1 პროგრამული პროდუქტების ინჟინერია (Introduction to Software Engineering) https://wp.me/p7YQx2-58
 2. SE#2.1 პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის პროცესი (Software Processes) https://wp.me/p7YQx2-7e
 3. SE#3.1 პროგრამული პროდუქტების შექმნის წრფივი და იტერაციული მეთოდები (WaterFall and Agile Software Development) https://wp.me/p7YQx2-cc
 4. SE#4.1 საინფორმაციო სისტემების მოთხოვნები (Requirements Engineering) https://wp.me/p7YQx2-bB
 5. SE#4.2 საინფორმაციო სისტემის მოთხოვნების შექმნის პროცესი (Requirements Engineering process) https://wp.me/p7YQx2-dX
 6. SE#5.1 საინფორმაციო სიტემების მოდელირება (Software System Modeling) https://wp.me/p7YQx2-f0
 7. SE#6.1 საინფორმაციო სისტემის არქიტექტურა (Software Architectural design) https://wp.me/p7YQx2-f6
 8. SE#8.1 საინფორმაციო სისტემის ტესტირება (Software Testing) https://wp.me/p7YQx2-mc
 9. SE#9.1 საინფორმაციო სისტემების განვითარება (Software evolution) https://wp.me/p7YQx2-pg
 10. SE#10.1 საინფორმაციო სისტემის მდგრადობა  (System Dependability) https://wp.me/p7YQx2-uG
 11. SE#11.1 საინფორმაციო სისტემების ხარისხის მართვა (Software Quality Management) https://wp.me/p7YQx2-qu
 12. SE#13.1 ინფორმაციული უსაფრთხოების ინჟინერია (Security Engineering) https://wp.me/p7YQx2-oX

რისკების მართვა (Risk Management)

 1. RM#1.1 რისკების მართვა (Risk Management) https://wp.me/p7YQx2-og

ბიზნეს ანალიზი  (Business Analysis)

 1. BA #1.1 ბიზნეს ანალიზი და ციფრული სამყარო – https://wp.me/p7YQx2-5F
 2. BA #1.2 ინფორმაციის მოგროვება და ანალიზი (Requirements elicitation and analysis) https://wp.me/p7YQx2-6k
 3. ბიზნეს ანალიზის სრული კურსის სილაბუსი (Business Analysis Fundamentals Complete Course Syllabus);
 4. ბიზნეს ანალიზი Agile პროექტებში (Agile Business  Analysis Complete Course Syllabus)