DT#1.3 შემოქმედებითი აზროვნება და ინოვაციები (Design Thinking and Innovations)

Early Draft, Coming Soon …

#გავიხსენოთ, რომ შემოქმედებითი აზროვნების მიზანია, უცნობ გარემოში ექსპედიციის დროს გავარკვიოთ,  რა ხდება (What ?) და რატომ (Why ?) ხდება, მათ საფუძველზე შევქნათ #ღირებულება (How ?), რომელიც უპასუხებს #გამოწვევას საბოლოო #მომხმარებლის პერსპექტივიდან.  აღნიშნული წყაროდან ასევე გვახსოვს რომ შემოქმედებითი აზროვნების #იტერაციული #პროცესი იშლება შემდეგ კომპონენტებში: (1). EMPATHY (What is ?), (2). DEFINE (What is?), (3). IDEATE (What if?), (4). PROTOTYPE (What Wows?), (5). TEST (What works?).

აქ იკვეთება შემდეგი საკითხები: როგორ და ვინ უნდა შექმნას ინოვაციური ღირებულება? ყველას შეუძლია მისი კეთება ? რა უნარ-ჩვევები არის მისი შექმნისათვის საჭირო? აღნიშნული საკითხების გარკვევას შევეცდებით წინამდებარე სტატიაში.

გონების მომზადება ინოვაციებისთვის

ადამიანური შეგრძნებების შესწავლა უმნიშვნელოვანესი საკითხია შემოქმედების სფეროში, რადგან #შემოქმედებითი აზროვნება არ ნიშნავს მხოლოდ პროცესების შესწავლას და კითხვებზე პასუხების გაცემას, იგი უპირველსად ნიშნავს ადამიანების გამოწვევებზე რეაგირებას და მთთვის უჩვეულო #ღირებულების შეთავაზებას.

სტატიაში ღირებულება მომხმარებლისთვის ითქვა, რომ გრძელვადიანი ურთიერთობის დამყარების სურვილის დროს, ღირებულების გამცემი და საბოლოო მიმღები, ინვესტირებას აკეთებენ არსებულზე უკეთეს მომავალში, ამიტომ,  ეფექტური ბიზნეს მოდელი გულისხმობს, #ღირებულების შემქმნელის, #მიმწოდებლის და საბოლო #მომხმარებლის  მიზნების მაქსიმალური დაახლოებას და უკეთეს მომავლის შესახებ საერთო წარმოდგენის (ისტორიის/ლეგენდის – Story) შექმნას. იგი ეხმარება მხარეებს, აწმყოში გაითავისონ ურთიერთინტერესები და ნათელი წარმოდგენა შექმნან ურთიერთობის მომავალ ფორმაზე, თავისი ადგილი დაინახონ საერთო ძალისხმევით შექმნილ ლეგენდაში.

Storytelling is an important design tool. As human beings, we respond to stories, they can help us to develop deeper empathy in the present, and create more vivid images about the kind of new future, we’re trying to create. Paying attention to human dimension is important because designed thinking is not just about process and questions, it’s also about people. And not just the people you’re trying to serve, it’s also about you and the mindset, with which you approach innovation. Innovation starts inside, not outside.   Jeanne M. Liedtka

Image result for design thinking cartoon
Design Thinking for Business Innovation

#ინოვაციები იბადება არა გარემოში, არამედ #მეწარმის შინაგან ბუნებაში.  წარმატებას ძირითადად აღწევენ მისთვის მომზადებული ადამიანები.  სათანადო მომზადების გარეშე შესაძლებობა შეიძლება სულაც ვერ შევამჩნიოთ ან შევამჩნიოთ და არ გვეყოს შინაგანი მუხტი მის განსახორციელებლად.

Scientist Louis Pasteur, explaining the role of discipline and preparation in scientific discoveries, observed that chance favors the prepared mind.

ხომ #გვახსოვს, მეწარმეობა ესაა კონტროლირებადი რესურსების მაქსიმალური მობილიზაციით, შესაძლებლობების გამოყენების უნარი.

Entrepreneurship is the Pursuit of Opportunity beyond Resources controlled”  Howard Stevenson (#), HBS professor, Book “Breakthrough Entrepreneurship” 

აღნიშნული ამოცანების გადაჭრა, მეწარმისგან მოითხოვს სტაბილურობაზე ორიენტირებული აზროვნების (Fixed Mindset), განვითარებაზე ორიენტირებული აზროვნების (Growth Mindset) მეთოდებით ჩანაცვლებას. რას ნიშნავს ეს ?

შემოქმედებითი აზროვნება და ოპერირების გარემო

ინოვაციურ, შემოქმედებით აზროვნებაზე ორიენტირებულ გარემოში ცხადი ისაა, რომ წინასწარ ზუსტად არაფერი არ ვიცით. ინოვაციურ გარემოში სწორი ორიენტირებისთვის, ცხადად უნდა ვაცნობიერებდეთ მასსა და ნაცნობ გარემოს  შორის მსგავსებას და განსხვავებას. ინოვაციურ გარემოში (ნაცნობ გარემოსაგან განსხვავებით), არ ვიცნობთ პრობლემას, იდენტიფიცირებული არ არის ინფორმაციის ზუსტი წყაროები, არ ვიცით მისი გადაწყვეტილების ცნობილი გზები, არ ვიცით რომელი მიმართულება უნდა ავირჩიოთ, რა შედეგს მივიღებთ, რა რესურსები დაგვჭირდება. როგორ მოვახდენთ მისი ხარისხის შეფასებას (და ზოგადად რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში პროდუციის #ხარისხი).

The most fundamental natural law of innovation is that the only certainty is uncertainty.  Jeanne M. Liedtka

ნაცნობ გარემოში, არსებული მონაცემების ანალიზის და ორგანიზაციული ცოდნის  საფუძველზე შესაძლებელია დავგეგმოთ საბოლოო შედეგი (Predictability). ინოვაციურ გარემოში კი შედეგი წინასწარ არ ვიცით, იმიტომ რომ არ გვაქვს ზუსტი მონაცემები, საკმარისი ორგანიზაციული რესურსები და არ ვიცით რა შედეგი უნდა მივიღოთ (Uncertality / NonPredictability).

აღნიშნული კანონზომიერებების უზრუნველყოფამ შეიძლება ორგანიზაციას და მის ლიდერებს, სერიოზული პრობლემები გაუჩინოს. ამ  მნიშვნელოვან თემას დავუბრუნდებით სტატიაში #ინოვაციები კორპორაციებისა და სტარტაპებისთვის), სადაც ასევე განვიზილავთ მდგრადი (Sustainable Innovation) და დამანგრეველი (Distruptive Innovation) ინოვაციების საკითხს. აქ მხოლოდ ვიტყვით რომ,  მდგრადობაზე ორიენტირებული ინოვაცია (Sustainable), ორიენტირებულია არსებული მდგომარების განვითარებაზე.  დამანგრეველი (Distruptive Innovation) კი არღვევს არსებულ წესრიგს,  ქმნის თვისობრივად ახალი რეალობას.

ინოვაციების გავრცელების თეორიის მიხედვით (Diffusion of Innovation Theory),  ადამიანები ორივე სახის  ინოვაციასთან (განსხვავებული დროითი ფაზებით) ადაპტირებას ახდენენ გარკვეული კანონზომიერებით. თავის მხრივ ჩვენს მიერ  #ღირებულების ლეგენდის შექმნის (Story Telling) პროცესი,  აადვილებს პირველი მომხმარებლებისთვის (Innovators და Early Adapters) ახალი პროდუქტის შეთავაზების და მოხმარების უნარ ჩვევების განვითარების საკითხს.

ცხადია, არსებული პროდუქტის გაუმჯობესებულ ვერსიასთან შეგუებას (ან უარყოფას) მომხმარებელი ადვილად ახდენს. განსხვავებული პროდუქტის ბაზარზე გააქტიურება კი მოითხოვს სერიოზულ ორგანიზაციულ რესურსებ,  რომელშიც ცენტრალური და გადამწყვეტი ადგილი უჭირავს საბოლოო მომხმარებელთან ურთიერთობას #შემოქმედებითი აზროვნების მეთოდებით. საკითხები ასევე განხილულია სტატიების სერიაში #ბიზნეს იდეიდან ბიზნეს მოდელამდე (From Business Idea to Business Model).

Distribution.png

Diffusion of Innovation (DOI) Theory, developed by E.M. Rogers in 1962, is one of the oldest social science theories. It originated in communication to explain how, over time, an idea or product gains momentum and diffuses (or spreads) through a specific population or social system. The end result of this diffusion is that people, as part of a social system, adopt a new idea, behavior, or product.   Adoption means that a person does something differently than what they had previously (i.e., purchase or use a new product, acquire and perform a new behavior, etc.). The key to adoption is that the person must perceive the idea, behavior, or product as new or innovative. It is through this that diffusion is possible.

შემოქმედებითი აზროვნება და ინოვაციების პროცესი

ბიზნესის მოდელირების  კლასიკური, პრობლემის ინოვაციურ გადაწყვეტაზე (CPS – creative problem-solving)  ორიენტირებულ  მეთოდის (Plan–Do–Check–Act) ინტეგრაცია, ხელოვნების და დიზაინის შექმნის მეთოლოგიასთან, შემდეგ სურათს მოგვცემს:

Design thinking for innovation by Linda Naiman
A Framework for Design Thinking

რომელიც ორიენტირებულია საბოლოო მომხმარებლის ღირებულების  ინოვაციური მეთოდებით მუდმივად გაუმჯობესებაზე და რომლიდან ნათლად ჩანს, რომ შემოქმედებითი აზროვნების (Design Thinking) პროცესში საზრიანობა ცენტრალური საკითხია (Creativity is central to the design process).

 

ინფორმაციული წყაროები:

 1. How to grow without crushing agility and creativity #1
 2. Diffusion of Innovation Theory #1, #2 #3
 3. What is Design Thinking anyways? #1 #2
 4. How Design Thinking Adds Value to Innovation #1
 5. TU-E4060 – Design & Innovation (Course materials) #1

 6. Design Thinking for Educators #1
 7. Why Some Students Fail And Other Students Succeed  #1
 8. Lean Startup Meets Design Thinking #1
 9. Design Thinking as a Strategy for Innovation #1, #2 #3
 10. Design Thinking is Killing Creativity #1
 11. Design Thinking = Method, Not Magic #1
 12. “The Innovator’s Dilemma” by Clayton Christensen – #1, #2

 13. What Is The Difference Between Design Thinking And Service Design Thinking? #1
 14. Three Go-To Resources on Design Thinking #1
 15. Up On The Wall: How Working Walls Unlock Creative Insight (Working Walls And Design Thinking) #1
 16. 4 Challenges Best Suited for Design Thinking University of Virginia #1
 17. Inductive & deductive reasoning #1, #2, #3, #4, #5, #6
 18. List of cognitive biases #1, #2, #3, #4, #5
 19. Communications 101: Public Speaking #1
 20. Post-Agile: A Design Thinking Approach to Software Development #1
 21. Innovation: It’s Not The Idea, It’s What You Do With It #1
 22. The 51 Coolest Side Projects We’ve Ever Seen #1
 23. Start with why — how great leaders inspire action | Simon Sinek | TEDxPugetSound
 24. Business Framework #1
 25. Customer Journey Maps #1
 26. The Difference Between a Puzzle and a Mystery #1
 27.  William H. McRaven – Change The World #1

კითხვები:

 1. რა არის შემოქმედებითი აზროვნება (What is Design Thinking)?
 2. დაახასიათეთ შემოქმედებითი აზროვნება ინოვაციურ ოპერირების გარემოში;
 3. დაახასიათეთ შემოქმედებითი აზროვნება ცნობილ ოპერირების გარემოში;
 4. რას ნიშნავს სტაბილურობაზე ორიენტირებული აზროვნება (Fixed Mindset),
 5. რას ნიშნავს განვითარებაზე ორიენტირებული აზროვნების (Growth Mindset)
 6. რას საერთო აქვთ  სტაბილურობაზე (Fixed Mindset)  და განვითარებაზე (Grovth Mindset) ორიენტირებული აზროვნებებს ?
 7. რას განსხვავება აქვთ  სტაბილურობაზე (Fixed Mindset) და განვითარებაზე (Grovth Mindset) ორიენტირებული აზროვნებებს შორის ?
 8. თქვენ რომელს არჩევთ, სტაბილურობაზე (Fixed Mindset) თუ განვითარებაზე (Grovth Mindset) ორიენტირებული აზროვნებას და რატომ ?

 

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s