BM / BMC / DT / IM

DT#1.3 შემოქმედებითი აზროვნება და ინოვაციები (Design Thinking and Innovations)

Early Draft, Coming Soon …

სტატიაში ღირებულება მომხმარებლისთვის ითქვა, რომ გრძელვადიანი ურთიერთობის დამყარების სურვილის დროს, ღირებულების გამცემი და საბოლოო მიმღები, ინვესტირებას აკეთებენ არსებულზე უკეთეს მომავალში, ამიტომ საჭიროა მათი მიზნების მაქსიმალური დაახლოება და უკეთეს მომავლის შესახებ საერთო წარმოდგენის (ისტორიის / ლეგენდის – Story) შექმნა, რომელიც ეხმარება მხარეებს, აწმყოში გაითავისონ ურთიერთინტერესები და ნათელი წარმოდგენა შექმნან ურთიერთობის მომავალ ფორმაზე, თავისი ადგილი დაინახონ საერთო ძალისხმევით შექმნილ ლეგენდაში.

ადამიანური შეგრძნებების შესწავლა უმნიშვნელოვანესი საკითხია შემოქმედების სფეროში, რადგან შემოქმედებითი აზროვნება არ ნიშნავს მხოლოდ პროცესების შესწავლას და კითხვებზე პასუხების გაცემას, იგი უპირველსად ნიშნავს ადამიანების გამოწვევებზე რეაგირებას.

#გავიხსენოთ, რომ შემოქმედებითი აზროვნების მიზანია, უცნობ გარემოში ექსპედიციის დროს გავარკვიოთ,  რა ხდება (What ?) და რატომ (Why ?) ხდება, მათ საფუძველზე შევქნათ #ღირებულება (How ?), რომელიც უპასუხებს #გამოწვევას საბოლოო #მომხმარებლის პერსპექტივიდან.  აღნიშნული წყაროდან ასევე გვახსოვს რომ შემოქმედებითი აზროვნების #იტერაციული #პროცესი იშლება შემდეგ კომპონენტებში: (1). EMPATHY (What is ?), (2). DEFINE (What is?), (3). IDEATE (What if?), (4). PROTOTYPE (What Wows?), (5). TEST (What works?).

აქ იკვეთება შემდეგი საკითხები: როგორ და ვინ უნდა შექმნას ინოვაციური ღირებულება? ყველას შეუძლია მისი კეთება ? რა უნარ-ჩვევები არის მისი შექმნისათვის საჭირო? აღნიშნული საკითხების გარკვევას შევეცდებით წინამდებარე სტატიაში.

Storytelling is an important design tool. As human beings, we respond to stories, they can help us to develop deeper empathy in the present, and create more vivid images about the kind of new future, we’re trying to create. Paying attention to human dimension is important because designed thinking is not just about process and questions, it’s also about people. And not just the people you’re trying to serve, it’s also about you and the mindset, with which you approach innovation. Innovation starts inside, not outside.   Jeanne M. Liedtka

აღნიშნული ამოცანების გადაჭრა, ჩვენგან მოითხოვს სტაბილურობაზე ორიენტირებული აზროვნების (Fixed Mindset), განვითარებაზე ორიენტირებული აზროვნების (Growth Mindset) მეთოდებით ჩანაცვლებას. რას ნიშნავს ეს ?

გონების მომზადება ინოვაციებისთვის, ინოვაციების არქიტექტურა

ინოვაციები იბადება არა გარემოში, არამედ მეწარმის შინაგან ბუნებაში.  წარმატებას ძირითადად აღწევენ მისთვის მომზადებული ადამიანები.  სათანადო მომზადების გარეშე შესაძლებობა შეიძლება სულაც ვერ შევამჩნიოთ ან შევამჩნიოთ და არ გვეყოს შინაგანი მუხტი მის განსახორციელებლად.

Scientist Louis Pasteur, explaining the role of discipline and preparation in scientific discoveries, observed that chance favors the prepared mind.

ხომ გვახსოვს, მეწარმეობა ესაა კონტროლირეაბადი რესურსების მაქსიმალური მობილიზაციით, შესაძლებლობების გამოყენების უნარი.

“Entrepreneurship is the Pursuit of Opportunity beyond Resources controlled”  Howard Stevenson (#), HBS professor, Book “Breakthrough Entrepreneurship” 

ინოვაციური აზროვნების ფუნდა

The most fundamental natural law of innovation, is that the only certainty is uncertainty.  Jeanne M. Liedtka

შემოქმედებითი აზრვნება და ოპერირების გარემო

ინოვაციურ გარემოში სწორი ორიენტირებისთვის, ცხადად უნდა ვაცნობიერებდეთ მასსა და ნაცნობ გარემოს  შორის მსგავსებას და განსხვავებას. პირველ შემთხვევაში (განსხვავებით ნაცნობი გარემოსაგან) არ ვიცნობთ პრობლემას, იდენტიფიცირებული არ არის ინფორმაციის ზუსტი წყაროები, არ ვიცით მისი გადაწყვეტილების ცნობილი გზები, არ ვიცით რომელი მიმართულება უნდა ავირჩიოთ და რა შედეგს მივიღებთ და როგორ მოვახდინოთ მისი შეფასება.

აღნიშნული ამოცანების გადაჭრა, ჩვენგან მოითხოვს სტაბილურობაზე ორიენტირებული აზროვნების (Fixed Mindset), განვითარებაზე ორიენტირებული აზროვნების (Growth Mingset) მეთოდებით ჩანაცვლებას.

განვიხილოთ აღნიშნული კონცეფცია კონკრეტულ მაგალითზე, რომელიც ახსნილია კურსში: Design Thinking for Innovation,  University of Virginia, Taught by:  Jeanne M. Liedtka – Coursera

ChooseMindSet

შემოქმედებითი აზროვნება და ინოვაციები

ბიზნესის მოდელირების  კლასიკური, პრობლემის ინოვაციურ გადაწყვეტაზე (CPS – creative problem-solving)  ორიენტირებულ  მეთოდის (Plan–Do–Check–Act) ინტეგრაცია, ხელოვნების და დიზაინის შექმნის მეთოლოგიასთან, შემდეგ სურათს მოგვცემს:

რომელიც ორიენტირებულია საბოლოო მომხმარებლის ღირებულების  ინოვაციური მეთოდებით მუდმივად გაუმჯობესებაზე და რომლიდან ნათლად ჩანს, რომ შემოქმედებითი აზროვნების (Design Thinking) პროცესში საზრიანობა ცენტრალური საკითხია (Creativity is central to the design process).

The design-thinking process for innovation

There are many ways to think like a designer. When I work with clients to help them innovate, I integrate design thinking with whole-brain thinking. These practices work best with cross-functional groups to generate a diversity of ideas and perspectives. Here’s an outline of a 10-step process to use design thinking to solve problems

1. Discovery

Choose a strategic topic to focus on and learn about. Design thinking starts with an end goal, the desired future, and approaches to how you can make it happen. The topic should be one you find compelling and motivating. Research your topic for insights. What do you need to understand? What are the opportunities embedded in problems?

რადგან შემოქმედებითი აზროვნება (Design Thinking) იწყება საბოლოო მიზნის დასახვით, გამოწვევაზე ფოკუსირებისთვის, შეარჩიეთ მასზე რეაგირების სტრატეგიული მიზანი.   შემდეგ შეიმუშავეთ მიზნის მიღწევის ინოვაციური არა ტრადიციული გზები.

2. Observe

Observe users as they interact with your product, service or process. What do you see? Is there a disconnect between what someone says and what they do? Has she created shortcuts or workarounds?

3. Empathize

To create meaningful innovation you need to know your customers (internal as well as external) as real people, not just users, and to care about their experiences. Ask open-ended questions such as, “What problems are they having? What does success mean to them? What do they stand to gain or lose?” Ask “why” questions to dig deeper.

4. Leverage stories to discover insights

What stories are your customers telling about their experiences? What are the hopes, fears, and goals that motivate them? What insights can you draw from their problems and aspirations?

5. Frame and reframe

Shift your perspective to that of your end users or stakeholders and what they value. Framing the right problem is the only way to create the right solution. Make sense of research by seeing patterns, themes, and larger relationships between the pieces of information. Uncover customer insights to reframe problem areas into opportunities.

For example, in his book Cracking Creativity: The Secrets of Creative Genius, Michael Michalko describes how Toyota asked employees for ideas on how they could become more productive. They received few suggestions. They reframed the question to: “How can you make your job easier?” and were inundated with ideas.

6. Ideate

Now that you have some deep insights about your customers, the most powerful question you can ask to spark creativity is “What if?” Brainstorm ideas for offerings that will deliver value to your customers. Build on ideas by asking “What else?” Ideating is more than writing on Post-it notes. When I work with clients, I engage them in activities involving diverse stimuli such as drawing, painting, storytelling, and improvisation to create a lively idea-friendly atmosphere.

7. Decide

Display your ideas on a wall and ask, “What wows?” Vote for the best options based on criteria such as desirability, technical feasibility and business viability. The team can then choose one to three ideas to prototype and test. This will save you from draining everyone’s energy by debating every single idea.

8. Prototype

Use prototypes to explore potential solutions. Rapid prototyping allows you to test out your ideas quickly and cheaply. Prototypes can be digital, diagrammatic or three-dimensional. The value of prototypes is in the reactions you get from users.

9. Validate your idea

Invite users to test out and respond to your prototype. How do they feel about your ideas? What feedback do they have? Their responses will inform whether you move forward or kill your idea before investing additional resources.

10. Iterate

Treat your initial ideas as stepping stones to the right solution. Design is not a linear. It is an iterative process. Use feedback to improve on your ideas and keep iterating until there is nothing more to add or subtract.

Design thinking is a co-creative, collaborative process that helps people become more creative and innovative. It is especially useful in solving complex human problems.

Fixed and Growth Mindsets as described by Carol Dweck

ინფორმაციული წყაროები:

 1. How to grow without crushing agility and creativity #1
 2. What is Design Thinking anyways? #1 #2
 3. How Design Thinking Adds Value to Innovation #1
 4. Why Some Students Fail And Other Students Succeed  #1
 5. Lean Startup Meets Design Thinking #1
 6. Design Thinking as a Strategy for Innovation #1, #2 #3
 7. Design Thinking is Killing Creativity #1
 8. Design Thinking = Method, Not Magic #1
 9. What Is The Difference Between Design Thinking And Service Design Thinking? #1
 10. Three Go-To Resources on Design Thinking #1
 11. Up On The Wall: How Working Walls Unlock Creative Insight (Working Walls And Design Thinking) #1
 12. 4 Challenges Best Suited for Design Thinking University of Virginia #1
 13. Inductive & deductive reasoning #1, #2, #3, #4, #5, #6
 14. List of cognitive biases #1, #2, #3, #4, #5
 15. Communications 101: Public Speaking #1
 16. Post-Agile: A Design Thinking Approach to Software Development #1
 17. Innovation: It’s Not The Idea, It’s What You Do With It #1
 18. The 51 Coolest Side Projects We’ve Ever Seen #1
 19. Start with why — how great leaders inspire action | Simon Sinek | TEDxPugetSound
 20. Business Framework #1
 21. Customer Journey Maps #1
 22. The Difference Between a Puzzle and a Mystery #1
 23. William H. McRaven – Change The World #1

კითხვები:

 1. რა არის შემოქმედებითი აზროვნება (What is Design Thinking)?
 2. დაახასიათეთ შემოქმედებითი აზროვნება ინოვაციურ ოპერირების გარემოში;
 3. დაახასიათეთ შემოქმედებითი აზროვნება ცნობილ ოპერირების გარემოში;
 4. რას ნიშნავს სტაბილურობაზე ორიენტირებული აზროვნება (Fixed Mindset),
 5. რას ნიშნავს განვითარებაზე ორიენტირებული აზროვნების (Growth Mindset)
 6. რას საერთო აქვთ  სტაბილურობაზე (Fixed Mindset)  და განვითარებაზე (Grovth Mindset) ორიენტირებული აზროვნებებს ?
 7. რას განსხვავება აქვთ  სტაბილურობაზე (Fixed Mindset) და განვითარებაზე (Grovth Mindset) ორიენტირებული აზროვნებებს შორის ?
 8. თქვენ რომელს არჩევთ, სტაბილურობაზე (Fixed Mindset) თუ განვითარებაზე (Grovth Mindset) ორიენტირებული აზროვნებას და რატომ ?

 

Advertisements

One thought on “DT#1.3 შემოქმედებითი აზროვნება და ინოვაციები (Design Thinking and Innovations)

 1. Pingback: DT#1.1 შემოქმედებითი აზროვნება (Design Thinking) | IN@TIMES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s