BMC#9.1 ბიზნესის ხარჯები (Cost Structure)

თქვენ გაცილებით მეტი იცით, ვიდრე წარმოდგენილი გაქვთ, მაგრამ შედარებით ცოტა, ვიდრე გსურთ რომ იცოდეთ. ოსკარ უაილდიდორიან გრეის პორტრეტი

წინა სტატიაში ბიზნესის პარტნიორები (Key Partnerships)გავიხილეთ (Business model canvas) – ის მერვე ელემენტი.  წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ, ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის მეცხრე, დამამთავრებელ  ელემენტს –  ბიზნესის ხარჯები (Cost Structure) რომელიც წარმოადგენს ბიზნესის მიერ, მისი მომხმარებლის ღირებულების შექმნისთვის  მნიშვნელოვანი აქტივობების განხორციელებისთვის საჭირო საჭირო ხარჯების პროგნოზირების მოდულს. რადგან პროგნოზი იშვიიათად მართლდება აბსოლიტური სახით, სტსტიის დასაწყისში მოყვანილი ციტატა აბსოლიტურად ასახავს თქვენს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯების შესახებ თქვენს ცოდნას.

CostStructureD

ხარჯების  სტრუქტურა (Cost Structure)

ხარჯების სტრუქტურის დათვლა (Cost Structure) უკვე შესაძლებელი იქნება, თუ დავადგენთ ბიზნესის ღირებულების მომხმარებლისთვის მიწოდებისთვის საჭირო აქტივობებს (Key Activities), რესურსებს (Key Resources)  და პარტნიორულ ურთიერთობებს (Key Partnerships).

თუ გავავლებთ პარალელს პროექტების მართვის მეთოდოლოგიასთან (PMBOK® Guide #1), ამ მოდულში განისაზღვრება ორგანიზაციის მიერ ჩასატარებელ სამუშაოების ღირებულება.  მეთოდოლოგიის ტერმინოლოგიით, იგი წარმოადგენს პროექტის ბიუჯეტს (Budget) – ფინანსური ხარჯების მართვის (Cost management knowledge Area) დაგეგმვის (Planning Project Management Process Group) შედეგს.

CostM
PMI-PMBOOK– 7.3 Determine Budget Result of  Project Cost Managment Planning

ხარჯების სტრუქტურის სახეები (Types of Cost Structure)

სქმიანობის დაგეგმვის დროს შესაძლებელია ხარჯების სტრუქტურის შემდეგი სახეები:

1 Cost-driven business models – Minimize costs wherever possible, often through a low price Value Propositions, maximum automation, and extensive outsourcing.  ხარჯების მინიმიზირებაზე ორიენტირებული ბიზნეს მოდელი, ორიენტირებულია ღირებულების შექმნის და მიწოდების პროცესების ხარჯების შემცირებაზე.
2 Value-driven companies – Focus on a premium Value Proposition, often with a high degree of personalized service. Designer clothes, luxury hotels, and asset management fall into this category ბიზნესის მომხმარებლისთვის მაქსიმალური ღირებულების შექმნაზე ორიენტირებული ბიზნეს მოდელი. მასში მთავარია წარმოებული პროდუქციის მაღალი ხარისხი და არა თვითღირებულება.
ხარჯების სტრუქტურაში შეგვხვდება შემდეგი ტიპის დანახარჯები (Cost Structures also have the following characteristics):
1 Fixed costs – Costs remain the same regardless of the volume of goods or services. Examples are salaries, rents, and maintenance in factories, restaurants and leisure facilities.  ფიქსირებული ხარჯი – დანახარჯი ფიქსირებულია და არ არის დამოკიდებული წარმოების ინტენსივობაზე;
2 Variable costs – Costs vary in proportion to the volume of goods or services. Music festivals are one example, as are hosting services. ცვლადი ხარჯი – დანახარჯი ცვლადია და დამოკიდებულია წარმოების ინტენსივობაზე ან წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე;
3 Economies of scale – Costs per unit output fall as output expands. Mining and manufacturing companies belong to this category — usually to a certain level, when increasing scales bring their own technological problems.  წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება მცირდება, წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის ზრდის მიხედვით.
4 Economies of scope – Larger companies may enjoy a wider scope of mutually-supporting operations. Amazon, for example, was able to use the technology developed for Internet selling of books and other goods to offer cloud computing services at competitive prices.  კომპანიის ძირითადი პროდუქციის საწარმოებლად დახარჯული რესურსების გამოყენება, ახალი პროდუქტების წარმოებისთვის, ამ მიზნისთვის დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე (ან მცირე ხარჯებით).

კომპანიის ბიზნესის ხარჯების სტრუქტურას ასეთი სახე შეიძლება ჰქონდეს.

Business Start Up Costs Template
ხარჯების სტრუქტურის ნიმუში

პროექტების ბიუჯეტირება გაცილებით უფრო კომპლექსური საკითხია.  იგი პროექტების მართვის მეთოდოლოგიით,  პროექტის ხარჯების მართვის ცოდნის არეალის (Cost management knowledge Area) დაგეგმვის პროცესის (Planning ProjeManagementent  Process Group) ერთ-ერთი შედეგია. პროცესის ამ ეტაპზე საკმარისია მოხდეს ბიზნესის ძირითადი ხარჯების გამოკვლევა და შემდგომი დეტალიზაცია აუცილებლად მოგთხოვთ ბიუჯეტის დაგეგმვის უფრო ღრმად შესწავლას.

ბიზნესის ხარჯების დაგეგმვის (Cost Structure) პირველ ეტაპზე. აქ საკმარისია მოხდეს ბიზნესის ძირითადი ხარჯების გამოკვლევა.  ბიზნესის მოდელის სტრუქტურის შემდეგი გარდაუვალი შესწავლა, აუცილებლად მოგთხოვთ, ფინანსური ხარჯების გეგმის შესაბამისად ბიუჯეტის დაზუსტებას.

ამ სტატიით დავამთავრეთ ბიზნეს იდეიდან ბიზნეს მოდელამდე (From Business Idea to Business Model)  სტატიების ციკლი. თუ თანმიმდევრობით ასრულებდით დავალებებს, თქვენ წესით უნდა გქონდეთ, თქვენი იდეის შესაბამისი ბიზნეს მოდელი. მაგრამ გახსოვდეთ ეს მხოლოდ დასაწყისის. სრულყოფილ მოდელის ცამოყალიბებამდე უნდა შეამოწმოთ თქვენი მოდელი რეალურ მმხმარებლებზე და მოახდინოთ სათანადო კორექტივები. საქმე შეიძლებ მივიდეს, პირვანდელის ურაყოფამდე და ახალი ბიზნეს იდეის და შესაბამისი ბიზნესის მოდელის ჩამოყალიბებამდე.  ეს ნორმალურია თქვენ ხომ გჭირდებად ბიზნეს მოდელი რომელსაც მოაქვს რეალური ღირებულება კონკრეტული მომხმარებლებისთვს.

უყურეთ ამ ვიდეოს და გისურვებთ წარმატებებს:

Navigating and Proving Your Environment and Business Model

ინფორმაციული წყაროები:

 1. Cost Structure #1 #2, #3
 2. How To Understand Cost Structure Of Business #1
 3. Project Budget Planning  #1, #2, #3
 4. How To Plan A Project Budget #1, #2
 5. Small Business Start Up Costs #1
 6. THE 20 MINUTE BUSINESS PLAN: BUSINESS MODEL CANVAS MADE EASY #1, #2
 7. Introduction | National Bank’s My Business Model Tool #1
 8. Business Model Canvas, Iteration, and Marshmallows #1
 9. Ep 4 – Navigating Your Environment #1
 10. The Five Traditional Process Groups Explained #1

კითხვები:

 1. ჩამოთვალეთ ბიზნესის ოპერირების რესურსების სახეები;
 2. რას წარმოადგენს ბიზნესის ხარჯების სტრუქტურა?
 3. ჩამოთვალეთ ხარჯების სახეები და მოიყვანეთ მაგალითები;
 4.  რა უპირატესობებს იძლევა, კომპანიის არსებული სიმძლავრეების გამოყენება? მოიყვანეთ მაგალითი.
 5. რა სისუსტეების წყარო შეიძლება იყოს კომპანიის არსებული სიმძლავრეების გამოყენება? მოიყვანეთ მაგალითი.

 

 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s