BMC#8.1 ბიზნესის პარტნიორები (Key Partnerships)

“საკუთარი იდეების განხილვისას უფრო მეტს იგებთ, ვიდრე აგებთ – თქვენ იძენთ მხარდაჭერას, კავშირებს და პერსპექტივებს. თუ საჯარო განხილვა რაიმეს ვნებს იდეას, ესე იგი, ეს იდეა არც ისე ფასეული ყოფილა” –  გაი კავასაკი, “იდეიდან პირველ მილიონამდე”

საკუთარი იდეის გასაჯაროვება თქვენ გიბიძგებთ რას შეიძლება დააჩქაროთ მისი ღირებულებად გადაქცევა, რომელსაც რეაულური მომხმარებელი ეყოლება, რადგან გასაჯაროვებამ ფაქტიურად პოტენციური კონკურენტები გაგჩინათ. ბიზნესის ამოცანაა გადააქციოს ისინო პარტნიორებად.

სტატიაში ბიზნესის აქტივობები (Key Activities) განვიხილეთ (Business model canvas) – ის მეშვიდე ელემენტი.  წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ, ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის მერვრ ელემენტს –  ბიზნესის პარტნიორები რომელიც წარმოადგენს ბიზნესის მიერ მისი მომხმარებლის ღირებულების შექმნისთვის  მნიშვნელოვანი აქტივობების დაგეგმვის დროს, პარტნიორული კავშირების დაგეგმვის საკითხს.

KeyPartD

როგორც ვთქვით, საკითხი მჭიდროდა დაკავშირებული ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის ბიზნესის აქტივობების  ელემენტთან, რადგან მასში გამოვლენილი ამოცანების შესასრულებლად, კომპანიას (დიდს თუ პატარას) შეიძლება არ გააჩნდეს სათანადო მატერიალ-ტექნიკური საშუალებები და ინტელექტუალური რესურსები. მათ გადასაწყვეტად საჭირო გახდეს პარტნიორული ურთიერთობების განხილვა.

Key Partnerships are the network of suppliers and partners that make the business model work. Companies forge partnerships to optimize their business models, reduce risk, and/or acquire resources. http://www.ecommerce-digest.com

პარტნიორული ურთიერთობები (Key  partnerships)

ძირითადი პარტნიორები არის ის საკომუნიკაციო ქსელი, რომლის საშუალებითაც ხდება ორგანიზაციისთვის სერვისების/პროდუქტების მიწოდება და მისგან გაცემა.

თუ გავავლებთ პარალელს პროექტების მართვის მეთოდოლოგიასთან (PMBOK® Guide #1), ამ მოდულში განისაზღვრება ორგანიზაციის მიერ ჩასატარებელ სამუშაოებთან და მის მიერ პროდუქტებთან/სერვისებთან კავშირში მყოფი პირები – მეთოდოლოგიის ტერმინოლოგიით, პროექტში ჩართული მხარეები (Shareholders). მათი სტრუქტურის ანალიზი (შიდა, გარე, გავლენის მქონე, მოწინააღმდეგე, მხარდამჭერი, დაინტერესებული პირი, ფარული გავლენის მქონე მოწინააღმდეგე, სპონსორი, პოტენციური ფინანსური მხარდამჭერი და ა.შ.) ორგანიზაციის წარმატებული ოპერირებისთვის, ფუნდამენტური საკითხია და ფართოდაა განხილული ზემოთ ხსენებულ მეთოდოლოგიაში.

A stakeholder in a business is any individual or group with an interest in the decisions made by that company. Some of the Business stakeholders are internal to the business, such as its employees. Some are external to the business, such as Business customers. (#)

 

Image result
პროექტში ჩართულ მხარეების შეფასების მატრიცა

 

პარტნიორული ურთიერთობების ტიპები (Key Types of partnerships)

იდეის ბიზნეს მოდელად გადაქცევა, ახალი სერვისის შექმნა ან ახალი პროდუქტის გამოშვება,  საკმაო რაოდენობის გაურკვევლობების, ოპერირების გამოცდილების და სატანად რესურსების არ ქონის გამო, როგორც ხდება პარტნიორული ურთიერთობით. მისი მიზანია რისკების შემცირება და აუცილებელ ძირითად რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფა.

ბიზნეს ოპერირების დროს ძირითადად გვქვდება 4 ტიპის პარტნიორული თანამშრომლობა:

 1. Strategic alliances between non-competitors – სტრატეგიული ალიანსი არა კონკურენრებს შორის;
 2. Competition or Strategic partnerships between competitors – სტრატეგიული თანამშომლობა (თემატური) კონკურენტებს შორის;
 3. Joint Ventures to develop new businesses – ერთობლივი ძალისხმევა ახალი ბიზნესის დასაარსებლად;
 4. Buyer-Supplier Alliances to assure reliable supplies – მიმწოდებლის და მყიდველის ერთობლივი ძალისხმევა ახალი სერვისის შესაქმნელად.
KPartnI
კავშირი  რესურსებს, აქტივობებს და პარტნიორებს შორის

პარტნიორული ურთიერთობების მოტივაცია (key Partnership motivations)

პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებისკენ, კომპანიას შესაძლებელია უბიძგონ შემდეგმა ფაქტორებმა:

1 Optimization and economy of scale

Here the object is the best allocation of resources and activities. Since a company rarely owns all the resources needed to perform every activity by itself, it enters into partnerships with companies who can supply at optimal cost.

პროცესების და რესურსების ოპტიმიზაცია. განვითარების შესაძლებლობების გამოყენება. -პროცესების ოპტიმიზაცია და განვითარების შესაძლებლობების გამოყენება – ორგანიზაციას შეუძლებელია ჰქონდეს რესურსები ყველა აქტივობების ჩატარებისთვის, მითუმეტეს ისეთ სფეროში რომელშიც მას ჯერ არ მოუპოვებია საკმარისი გამოცდილება.  ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია აწარმოებს დანაკლისი რესურსებია და ექსპერტიზის შეძენას

ორგანიზაციას შეუძლებელია ჰქონდეს რესურსები ყველა აქტივობების ჩატარებისთვის, მითუმეტეს ისეთ სფეროში რომელშიც მას ჯერ არ მოუპოვებია საკმარისი გამოცდილება.  ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია აწარმოებს დანაკლისი რესურსებია და ექსპერტიზის შეძენას.

2 Reduction of risk and uncertainty

Partnerships can reduce risk in uncertain environments. Competitors often form a strategic alliance in one area while competing in another. Blu-ray, for example, is an optical disc format jointly developed by a group of the world’s leading consumer electronics, personal computer, and media manufacturers. The group cooperated to bring Blu-ray technology to market, but individual members compete in selling their own Blu-ray products. რისკების შემცირება და გაურკვეველი საკითხების გარკვევა;

რისკების შემცირება და გაურკვეველი საკითხების გარკვევა

პარტნიორობის მოტივირებაა, რისკების და გაუგებრობების თავიდან აცილება რომელიც გამოწვეულია, კომპანიის მიერ სამოქმედო არეალის ნაკლები ცოდნით. ურთიერთობა შეიძლება დამყარდეს როგორც კონკურენტებს ასევე არაკონკურენტებს შორის.

3 Acquisition of particular resources and activities

Companies extend their own capabilities by relying on other firms to furnish particular resources or perform certain activities. Resources may include knowledge, licenses, or access to customers. A mobile phone manufacturer may license an operating system for its equipment rather than developing one in-house. An insurer may find it better to rely on the competition of independent brokers to sell its policies rather than develop its own sales force.d activities

დანაკლისი ცოდნის და რესურსების შეძენა

რესურსები შეიძლება იყოს, ლიცენზიები, ცოდნა, გამოცდილება, მანქანა დანადგარები, პროდუქტი ან მის საწარმოებლად საჭირო ინვენტარი. კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას რესურსების შეძენასა და თვით წარმოებას შორის (Make-Or-Buy Decision)

ასევე ვფიქრობ ამ სიას შეიძლება დაემატოს, (Reach necessary network)- საკომუნიკაციო არეალის გაფართოების მოტივაცია. თქვენ რას დაამატებდით?

 

ჩვენ ამ საკითხს შემდგომში კიდევ დავუბრუნდებით, რადგან დამწყები ბიზესისთვის ასევე მნიშვნელოვანი,  სხვადასხვა რანგის ინვესტორებთან ურთიერთობის საკითხი.

შემდეგ სტატიაში განვიხილავთ, ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის მეცხრე, დამამთავრებელ  ელემენტს –  ბიზნესის ხარჯები (Cost Structure) რომელიც წარმოადგენს ბიზნესის მიერ, მისი მომხმარებლის ღირებულების შექმნისთვის,  მნიშვნელოვანი აქტივობების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯების პროგნოზირების მოდულს.

ინფორმაციული წყაროები:

 1. Key Partners  #1,  #2, #3,
 2. THE 20 MINUTE BUSINESS PLAN: BUSINESS MODEL CANVAS MADE EASY #1, #2
 3. Stakeholder Analysis #1

 4. Stakeholders as partners #1
 5. The Pros and Cons of Business Partnerships #1
 6. How to Resolve Business Partnership Issues #1

კითხვები:

 1. რა დადებითი და ურაყოფითი შედეგები შეიძლება მოგიტანოთ საკუთარი იდეის გასაჯაროვებამ? მოიყვანეთ მაგალითები.
 2. რას წარმოადგენენ პროექტში ჩართული მხარეები (Shareholders)?
 3. ვინ შეიძლება იყვნენ წარმოადგენენ პროექტში ჩართული მხარეები (Shareholders)? მოყვანეთ მაგალითი;
 4. რა მნიშვნელობა ააქვსპროექტში ჩართული მხარეების  სტრუქტურის ანალიზს, ორგანიზაციის წარმატებული ოპერირებისთვის? დაასახელეთ მაგალითი.
 5. ჩამოთვალეთ პარტნიორული ურთიერთობების სახეები?
 6.  რა მოტივაცია შეიძლება ჰქონდეს პარტნიორული ურთიერთობებს?

5 comments

 1. […] საკითხი ასევე, მჭიდროდა დაკავშირებული ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის მერვე ელემენტთან (Key Partnership), რომელსაც განვიხილავთ სტატიაში BMC#8.1 ბიზნესის პარტნიორები (Key Partnerships) […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s