BMC#6.1 ბიზნესის ოპერირების რესურსები (Key Resources)

არასდროს აიყვანო სამსახურში ის ადამიანი, ვისთანაც შენ არ ისურვებდი თვითონ გემსახურა. მარკ ცუკენბერგი 

წინა სტატიაში შემოსავლის წყაროები გავიხილეთ (Business model canvas) – ის მეხუთე ელემენტი.  წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ, ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის მეექვსე ელემენტს –  რესურსები, რომელიც წარმოადგენს ბიზნესის მიერ მისი მომხმარებლის ღირებულების შექმნისთვის  რესურსების მობილიზების დაგეგმვის საკითხს.

KeyRes11

მას შემდეგ რა განვსაზღვრეთ ბიზნესის შემოსავლების წყაროები,  ჩვენ უკვე ვიწყებთ ბიზნეს მოდელის განვითარების სტრატეგიის (ჩამოყალიბებული Business Model Frontend მოდულში)  განხორციელების ტაქტიკური გეგმების დაგეგმვას (Business Model Back End მოდული),  რაც პროექტების მართვის მეთოდოლოგიის (PMI Body of Knowlege) მიხედვით ნიშნავს, რომ ვიწყებთ მის უმნიშვნელოვანეს ფაზას –  პროექტების დაგეგმვას (Project Planning).

 

PmLifeCycle
(PMLC) პროექტების მართვის საციცოცხლო ციკლი

 

მეთოდოლოგიებს შორის პარალელების გასავლებად, ავღნიშნოთ, რომ ბიზნეს მოდელის ლანდშაფტსა (BMC) და პროექტების მართვის საციცოცხლო ციკლის (PMLC). დაგეგმვის ფაზას შორის შემდეგი დამოკიდებულებაა (სტატიის ავტორის მცირე ინტერპრეტირებით):

BMC-Busines Model canvas PM Body of Knowledge (Planning Process Group)
1 Key Resources Plan HR and Resource
2 Key Activities Plan Project Activities
3 Key Partnership Plan Stakeholder Management
4 Cost Structure Plan Project Budget and Expenses

ბიზნესის ოპერირების რესურსების სახეები

პრაქტიკაში ბიზნესის ოპერირების დროს გამოიყენება რესურსების შემდეგი ზოგადი სახეები:

1 Physical – This category includes physical assets such as manufacturing facilities, retail stores, machines, vehicles, point-of-sale systems, warehouses, and distribution networks. ფიზიკური აქტივები – ფიზიკური აქტივები როგორიცაა, საწარმოო ხაზები, მოწყობილობები, მანქანა დანადგარები, საწყობები და პროდუქციის გავრცელების ხაზები
2 Human and Intellectual – Every business requires human resources and they are most crucial in knowledge-intensive and creative industries. Intellectual resources such as brands, proprietary knowledge, patents, and customer databases are increasingly important. ადამიანური და ინტელექტუალური აქტივები – ადამიანები, პატენტები, ლიცენზიები ორგანიზაციული ცოდნა.
3 Financial – Most business models call for significant financial resources or financial guarantees, such as cash, lines of credit, or offering stock options in order to hire key employees. ფინანსური აქტივები – ფინანსური წყაროები ბიზნეს აქტივობების დასაფინანსებლად  (ბანკი, პარტნიორი მეგობრები …)

აღნიშნული რესურსები საშუალებას აძლევს ორგანიზაციას ორგანიზაცია შექმნას და მიაწოდოს ღირებულება მომხმაებელს.

At the basic level, key resources can be physical, financial, intellectual, or human. They allow an organization to create and deliver the value proposition.

უნდა შევნიშნოთ კომპანიის ადამიანური და ინტელექტუალური საკუთრება, სხვა აქტივებისგან განსხვავებით არასდროს ძველდება და მათი განვითარება კომპანიის სიცოცხლისნარიანობაზე მიუთითებს.

“I’ve adopted this hiring rule, which is that you should never hire someone to work for you unless you would work for them in an alternate universe.  Which doesn’t mean that you should give them your job, but if the tables were turned and you were looking for a job, would you be comfortable with working for this person? And I basically think that if the answer to that question is no, then you’re doing something expedient but you’re not doing something as well as you can on that.” – Mark Zuckerberg, Facebook CEO. (#)

რესურსების მობილიზება და მართვა (Project Resource Allocation and Resource Management)

როგორც წესი ორგანიზაციული რესურსები ყოველთვის შეზღუდულია და რესურსების შეძენა მოითხოვს ბიზნესისგან დამატებით მატერიალურ და არამატერიალურ ძალისხმევას.  მაგ. თუ გჭირდებათ გარკვეული სახის ექპერტიზა მოგიწევთ მისი შეძენა ან სწავლაში ინვესტირება. თანამშრომლის აყვანა გუნდში მოთხოვს სახელფასო ბიუჯეტს და ინვენტარში ინვესტირებას. ამ მიზეზით ბიზნესის წინაშე მუდამ დგას რესურსების, საჭირო პერიოდში შეძენის და მიზანმიმართულად გამოყენების საკითხი, რომლის გადაწყვეტა ბიზნესისგან მოითხოვს ყურადღებიან დაგეგმვას (Resource Allocation Plan).

The timing of the need of those resources can be and should be determined by the project schedules. A resource plan, which describes the type of resource needed and the timing of that need, is critical to effective resource management. As the project schedule changes, the resource plan must also be flexible enough to adjust as these changes occur.  (#)

ბრძოლა გაურკვევლობებთან (Dealing with unknowns)

ახალი ბიზნესის თავისებურება ისაა, რომ შერჩეული მომხმარებლის პროფილის (Customer Avatar) შესაბამისი, ღირებულების შექმნის (Value Proposition) პროცესს, თავს ახლავს ბევრი გაურკვეველი საკითხი. ამიტომ ბიზნეს ამოცანების განხორციელების დროს, შესაძლებელია შეიცვალოს ბიზნესის მიზნები, რაც თავისთავად გამოიწვევს რესურსების მართვის გეგმის შეცვლას. ამ პირობებში უნდა მოვახდინოთ რესურსების მობილიზება იმ აქტივობებისთვის რომელთა განხორციელება დიდი ალბათობით მოგვიწევს (Known knowns).

საკითხი მჭიდროდა დაკავშირებული ბიზნესის მოდელის ლანდშაფტის მეშვიდე ელემენტთან (Key Activities), რომელსაც განვიხილავთ სტატიაში BMC#7.1 ბიზნესის აქტივობები (Key Activities).

ინფორმაციული წყაროები:

 1. Key Resources  #1
 2. Project Resource Allocation and Resource Management #1
 3. eBusiness and eCommerce #1
 4. PMI Body of Knowlege

კითხვები:

 1. ჩამოთვალეთ ბიზნესის ოპერირების რესურსების სახეები;
 2. მოიყვანეთ ბიზნესის ოპერირების რესურსების სახეების მაგალითები;
 3. რატომა ორგანიზაციული რესურსები ყოველთვის შეზღუდული?
 4. რა სახის ძალისხმევას მოითხოვს ბიზნესისგან რესურსების დამატება?
 5. თქვენი აზრით, რა შედეგი შეიძლება მოგვცეს, ერთ მომხმარებლის პროფილზე ფოკუსირებამ და შემოსავლის წყაროების სტაბილიზირებამ რესურსების ხარჯვის თვალსაზრისით? (#)

 

12 comments

 1. […] ბიზნეს მოდელის განვითარება ნიშნავს, სწავლას შეცდომებიდან და წარმატებებიდან. სწრაფად უნდა მოახდინოთ მათი აღიარება, ახალი შესაძლებლობების გამოვლენა და დანაკლისი ცოდნის შევსება საკუთარი განვითარებით თუ რესურსების შეძენით. […]

  Like

 2. […] ბიზნეს მოდელის განვითარება ნიშნავს, სწავლას შეცდომებიდან და წარმატებებიდან. სწრაფად უნდა მოახდინოთ მათი აღიარება, ახალი შესაძლებლობების გამოვლენა და დანაკლისი ცოდნის შევსება საკუთარი განვითარებით თუ რესურსების შეძენით. […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s